De voksne

Medarbejderne


Daglig leder
Niller Ann Østergaard-Ketelsen: anket@gribskov.dk

Tovholder i Børnehaven
Cecilie Lorentzen

Tovholder i Vuggestuen
Inge Sand

Pædagoger
Lisa Fischermann
Marianne Rønsdal
Inge Wodskou
Inge Sand
Cecilie Lorentzen
Cecilie Lytchoff Eiberg
Karen Rebekka Søgaard Baunsøe
Conny Mangaard


Medhjælpere
Lise Westphal
Maj Britt Munch
Simon Rützou
Ida Christensen
Lars Wodskou
Marie Ketelsen
Rebekka Reinholdt Jensen
Frederikke Stentoft


Køkkenet
Claes de Flon

Bestyrelsen


Sandslottet er et fællesprojekt. Institutionen er selvejende og den øverste myndighed er vores bestyrelse, som består af forældre og medarbejdere i institutionen.

Bestyrelsen er en aktiv del af Sandslottet

Personalet har betydning. Forældrene har. De forskellige udvalg betyder rigtig meget – og den betydning, som bestyrelsen har, kan ikke overdrives.

Det var bestyrelsen, der vedtog vores økologiske frokostordning og organiserede det nye produktionskøkken, stort set før alle andre institutioner i Danmark kunne tilbyde noget tilsvarende.

Det er bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for økonomi og de fysiske og pædagogiske rammer, som vi tilbyder børnene.

Det er også bestyrelsen, som i samarbejde med festudvalget arrangerer vores sommer- og julearrangementer og som sammen med legeplads-udvalget sørger for de bedste betingelser for leg i Gribskov Kommune.

Som sådan er bestyrelsen en afgørende faktor for den kultur, du møder, når du kommer i Sandslottet.

Som bestyrelsesmedlem følger en række forpligtelser, som du kan læse om i vores Forretningsorden / Vedtægter.

Der følger også nogle goder, som måske kunne bevirke, at du stiller op til næste valg:

 • Sæt dagsordenen, gør din indflydelse og ideer gældende
 • Kom med på inspirationsdage og weekendkurser
 • Stift nye bekendtskaber
 • Hvis du er ny i byen, er Sandslottet og især bestyrelsen en hurtig genvej til nye bekendtskaber.

I Sandslottet lærer du andre forældre at kende, fordi børnene laver legeaftaler med hinanden. I bestyrelsen arbejder du tæt sammen med folk fra nærområdet. Samarbejdet om vigtige opgaver hjælper dig med at knytte bånd og finde fodfæste i Tisvildeleje og omegn.

Læs mere i Sandslottet – din indgang til lokalsamfundet.

Kontakt bestyrelsen

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen, finder du kontaktoplysninger her.

Valg & sammensætning

Forældrene er repræsenteret i bestyrelsen med 5 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter (uden stemmeret).

Repræsentanter vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter for 1 år.

Personalet har 2 repræsentanter i bestyrelsen.

Lederen deltager i møderne, men har ikke stemmeret.

Der afholdes valg til bestyrelsen hvert år inden 1. oktober.

Læs vores Forretningsorden og vedtægter.

Din indgang til lokalsamfundet

Har du børn i 0-6 års-alderen? Er du lige flyttet til byen, eller overvejer du at flytte hertil? Så kan Sandslottet blive din indgang til lokalsamfundet.

Du møder lokale fra byen ved at deltage i bestyrelsesarbejdet, men du har også rig mulighed for at knytte nye bånd til medborgere i Tisvildeleje og omegn ved at engagere dig i Sandslottets udvalgsarbejde.

Vi har et festudvalg og et legeplads-udvalg, der planlægger Sandslottets familie-arrangementer og sørger for, at vores legepladser er tip-top.

Et lokalt
netværk


Tisvildeleje er en by med et meget aktivt lokalsamfund.
Sandslottet selv blev til ved en indsats fra græsrødderne. Det kan du læse om under Sandslottets historie. På græsrodsniveau har indbyggerne etableret en række attraktive tilbud til glæde for sig selv og folk, der besøger byen.

- Hvor mange landsbyer på vores størrelse har fx en biograf?

Det er tilbud som Tisvilde Juleby, loppemarked på Birkepladsen ved Tisvildeleje St. om sommeren, Folk-festival, Musik i Lejet, Kanonhalløj og meget mere, der alt arrangeres helt eller delvist af indbyggerne i byen.

Som forældre har du også gode muligheder for at 'integrere' dig, hvis du kan lide at dyrke naturen eller sport. Forældre til vores børn fisker sammen, både fra kyst, båd og under vandet. De spiller på byens fodboldhold, går til ridning, spinning, yoga og gymnastik eller kører mountainbike i én af Danmarks absolut bedste skove til formålet - for bare at nævne nogle få af de mange aktiviteter, vi hygger os med heroppe.

I øvrigt laver børnene legeaftaler med hinanden. Også det bringer dig tættere på andre forældre fra Tisvildeleje og omegn.

Vedtægter
og forretningsorden


§ 1. På første møde efter valget af bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Institutionens leder indkalder til mødet senest 4 uger efter, valget har fundet sted.

§ 2. Alle bestyrelsesmedlemmer er omfattet af den tavshedspligt, der følger af straffe og forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmer skal straks ved deres tiltræden underskrive en erklæring om, at de er bekendt med tavshedspligten.

§ 3. Bestyrelsens arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formandens forfald overtages dennes forpligtelse af næstformanden.

§ 4. Bestyrelsesmøderne afvikles under ledelse af formanden. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året, hvoraf mindst 2 foregår på institutionen. Formanden indkalder til møderne, således, at den skriftlige indkaldelse er mødedeltagerne i hænde senest 8 dage inden mødet. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden og ethvert bestyrelsesmøde afvikles efter denne. Ved henvendelse til formanden kan 3 bestyrelsesmedlemmer kræve, at der afholdes et bestyrelsesmøde. Emner kan sættes på dagsordnen ved henvendelse til formanden inden udsendelse af dagsordenen.

Standard dagsorden

 • Valg af referent
 • Godkendelse af referat
 • Punkter til evt.
 • Nyt fra formanden
 • Nyt fra Sandslottet
 • Legeplads og bygninger
 • Økonomi
 • Evt
§ 5. Bestyrelsen har ret og pligt til at undersøge alle forhold, der er relevante for punkterne på dagsordenen.

§ 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Dog skal enten formand eller næstformand også være til stede. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres ved almindelig stemmeflertal, såfremt der ikke hersker enighed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7. Lederen (og evt. souschefen) deltager i bestyrelsesmøderne. Suppleanter har ret til at overvære bestyrelsesmøderne, men tiltræder kun, hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at overvære en sagsbehandling, når bestyrelsen finder det ønskeligt. Disse personer har ikke stemmeret.

§ 8. I sager, hvis afgørelse under ingen omstændigheder kan udsættes til et bestyrelsesmøde, vil beslutningen kunne tages af formanden på bestyrelsens vegne. Formanden er dog forpligtiget til om muligt - at orientere om og drøfte sagen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer pr. telefon, brev eller lign., før en formands-beslutning træffes. En sådan eventuel beslutning skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde. Ingen kan på bestyrelsens vegne træffe en beslutning, der kræver enstemmighed.

§ 9. Referenten er ansvarlig for udfærdigelsen af referat til bestyrelsen. I referatet skal bestyrelsens beslutninger fremgå. Dagsordnen og referat skal indsættes i referat-mappen. Formanden har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger udføres. Referatet skal være udfærdiget senest 8 dage efter mødet. På næstkommende møde underskrives referatet fra sidste møde.

§ 10. Bestyrelsen nedsætter de udvalg og arbejdsgrupper, som er hensigtsmæssige for bestyrelsens arbejde. Her kan bl.a. nævnes ansættelsesudvalg – udvalg, der formidler kontakt til den samlede forældregruppe – arbejdsgruppe, der udarbejder virksomhedsplan – og økonomikyndigt udvalg. De enkelte grupper og udvalg melder beslutninger tilbage til bestyrelsens godkendelse.

§ 11. Udover de allerede nævnte pligter påhviler det formanden at holde bestyrelsen og institutionens leder orienteret om alle løbende sager, herunder om eventuelle eksterne forhandlinger samt om indkomne skrivelser, cirkulærer og øvrige henvendelser til bestyrelsen.

§ 12. Nærværende forretningsordnen, der er i overensstemmelse med institutionens vedtægt, kan kun ændres ved enstemmighed. Samtlige bestyrelsesmedlemmer undertegner ved deres tiltræden forretningsordenen, som opbevares sammen med referat-mappen. Enhver, som måtte ønske det, kan rekvirere en kopi af forretningsordenen.

Vedtaget i bestyrelsen

Sæt dit præg

Som medlem af bestyrelsen får du rig mulighed for at øve indflydelse på Sandslottet som integreret institution.

Læs alt om dine arbejdsbetingelser som medlem af bestyrelsen i vores vedtægter.